Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

Занимање: ТЕХНИЧАР ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИСКИХ ПРОИЗВОДА –  IV степен

Струка: Култура и умјетност

Трајање образовања: Четири године

Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа самостално пројектује идејни, извођачки и
главни пројекат ентеријера унутрашњих простора различитих намјена, као што су: стамбени, пословни,
здраствени, спортски или привредни објекти. Када пројектује оспособљен је да скицира простор руком,
представи колаж слика, предмета, као инспирацију за идејно рјешење, нацрта основе, пресјеке и изгледе
у задатој размјери, црта диспозицију опреме и намјештаја, обликује простор са материјалима, бојама и
текстурама у софтверским програмима. Приликом израде пројектне документације техничар дизајна
ентеријера и индустријских производа оспособљен је да изведе предмјер и предрачун радова, врши
спецификацију материјала, столарије, браварије, који се користе у простору, као и опреме којом се
простор уређује. Техничар дизајна ентеријера и индустрисјких производа самостално пројектује план освјетљења, вентилације, гријања и електро опреме, план кућне мреже водовода и канализације,
учествује у пословима организације и извођења радова у ентеријеру.

 


Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа пројектује идејни пројекат и пројектну
документацију за дизајн предмета и опреме, као што су: намјештај (масивни, плочасти, тапацирани);
машине, алати, апарати (обликовање спољашњег дизајна) и украсни, употребни предмети различите
намјене и материјала. Када пројектује индустријске производе оспособљен је да
самостално истражује и
функционално
естетско пројектује оригиналне, тродимензионалне облике серијских индустријских
производа, различите сложености и нам
јене, намјењених свакодневној професионалној, јавној или
личној употреби, као што су: производи широке потрошње,
за циљано тржиште, инклузивни дизајн,
разноврсна паковања, алати, апарати, инструменати, помагала и опремa различитих нам
јена. Техничар
дизајна ентеријера и индустријских производа оспосбљен је да претвара
сопствене идеје о производима,
системима и процесима у опипљиве, материјалне резултате, као што су скице, цртежи и слике или
тродимензионалне макете, модел
е и прототипове, који могу бити реализовани традиционалним,
дизајнерским средствима или уз помоћ савремене дигиталне технологије
.

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1 Српски језик и књижевност
2 Филозофија
3 Страни језик
4 Психологија
5 Историја
6 Демократија и људска права
7 Музичка умјетност
8 Физичко васпитање
9 Биологија
10 Физика
11 Хемија
12 Математика
13 Информатика
14 Вјеронаука*
15 Култура религија*
16 Етика*
Б: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
1 Историја умјетности
2 Цртање и сликање
3 Теорија форме
4 Фотографија
5 Писмо
6 Нацртна геометрија
7 Перспектива
8 Стилски ентеријер
9 Пројектовње
10 Обликовање
11 Грађевинске конструкције
12 Познавање материјала
13 Радионички рад
14 Моделовање
15 Примјена рачунара