Правдање изостанака


ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА И ПРАВДАЊЕ ИСТИХ

 

*Ученик може одсуствовати са наставе само у оправданим случајевима.

*Родитељ, односно старатељ треба да најкасније у року од 8  дана, оправда изостанке ученика, изузетно у року од 15 дана.

*Родитељи правдају изостанке ученика у предвиђеним терминима за информације о чему се обавјештавају на првом родитељском састанку.

*Ученик или његов родитељ односно старатељ,дужан је одмах, а најкасније у року од два дана, по наступању узрока због којих ученик изостаје са наставе, о томе обавијестити одјељењског старјешину и то на било који начин.

*Оправдање изостанака се врши: љекарском потврдом,писменим или усменим образложељем родитеља, односно старатеља и осталим ваљаним потврдама.

*Под оправданим случајевима се подразумјева: болест ученика, смртни случај у породици ,изузетне породичне прилике, саобраћајни застоји и прекиди,елементарне непогоде,…

*Одјељењски старјешина и други надлежни органи слободно цијене понуђене доказе, којим се правдају изостанци, а имају их право провјеравати или тражити додатне.

*Школа је дужна да прво усмено, па ако не добије одговор онда у писаној форми опомене родитеље да ученик не похађа редовно наставу или неоправдано изостаје са часова,те да га позове на разговор.

Ако ученик направи 15 неоправданих часова, тада се приступа комисиjском правданњу сваког наредног часа. Ту комисију чине родитељ тј. старатељ, разредник и педагог или неко из педагошке службе школе.

*Одсуство са наставе које није узроковано болешћу ученика може оправдати, односно одобрити изостанак:

-одјељењски старјешина-највише до три наставна дана

-директор школе-највише до десет наставних дана

-наставничко вијеће-више од десет наставних дана.