ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА И ПРАВДАЊЕ ИСТИХ


*Ученик може одсуствовати са наставе само у оправданим случајевима.

*Родитељ, односно старатељ треба да најкасније у року од 8  дана, оправда изостанке ученика, изузетно у року од 15 дана.

*Родитељи правдају изостанке ученика у предвиђеним терминима за информације о чему се обавјештавају на првом родитељском састанку.

*Ученик или његов родитељ односно старатељ,дужан је одмах, а најкасније у року од два дана, по наступању узрока због којих ученик изостаје са наставе, о томе обавијестити одјељењског старјешину и то на било који начин.

*Оправдање изостанака се врши: љекарском потврдом,писменим или усменим образложељем родитеља, односно старатеља и осталим ваљаним потврдама.

*Под оправданим случајевима се подразумјева: болест ученика, смртни случај у породици ,изузетне породичне прилике, саобраћајни застоји и прекиди,елементарне непогоде,…

*Одјељењски старјешина и други надлежни органи слободно цијене понуђене доказе, којим се правдају изостанци, а имају их право провјеравати или тражити додатне.

*Школа је дужна да прво усмено, па ако не добије одговор онда у писаној форми опомене родитеље да ученик не похађа редовно наставу или неоправдано изостаје са часова,те да га позове на разговор.

*Одсуство са наставе које није узроковано болешћу ученика може оправдати, односно одобрити изостанак:

-одјељењски старјешина-највише до три наставна дана

-директор школе-највише до десет наставних дана

-наставничко вијеће-више од десет наставних дана.