ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА И ПРАВДАЊЕ ИСТИХ


*Ученик може одсуствовати са наставе
само у оправданим случајевима.

*Родитељ, односно старатељ треба да најкасније у року од 8  дана, оправда изостанке ученика, изузетно у року од 15 дана.

*Родитељи правдају изостанке ученика у
предвиђеним терминима за информације о чему се обавјештавају на првом
родитељском састанку.

*Ученик или његов родитељ односно
старатељ,дужан је одмах, а најкасније у року од два дана, по наступању узрока
због којих ученик изостаје са наставе, о томе обавијестити одјељењског
старјешину и то на било који начин.

*Оправдање изостанака се врши: љекарском
потврдом,писменим или усменим образложељем родитеља, односно старатеља и
осталим ваљаним потврдама.

*Под оправданим случајевима се
подразумјева: болест ученика, смртни случај у породици ,изузетне породичне
прилике, саобраћајни застоји и прекиди,елементарне непогоде,…

*Одјељењски старјешина и други надлежни
органи слободно цијене понуђене доказе, којим се правдају изостанци, а имају их
право провјеравати или тражити додатне.

*Школа је дужна да прво усмено, па ако
не добије одговор онда у писаној форми опомене родитеље да ученик не похађа
редовно наставу или неоправдано изостаје са часова,те да га позове на разговор.

*Одсуство са наставе које није
узроковано болешћу ученика може оправдати, односно одобрити изостанак:

-одјељењски
старјешина-највише до три наставна дана

-директор
школе-највише до десет наставних дана

-наставничко
вијеће-више од десет наставних дана.